Wij zoeken nieuwe collega's! Bekijk de vacature.

Algemene voorwaarden De Foliedokter

1. Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. “ACP Keukenrenovaties” en “De Foliedokter” zijn handelsnamen van Vennootschap Onder Firma A.C.P. All Creation Paintwork, gevestigd Vrijkenstraat 3, 6088 PA Roggel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13043283, verder te noemen “ACP”. Met ACP wordt mede bedoeld haar werknemers, medewerkers en alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door ACP worden ingeschakeld.
 2. “(De) klant”: de koper/opdrachtgever of degene die met ACP een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten en daaraan voorafgaande offertes en aanbiedingen van ACP en gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgovereenkomsten met klant.
 

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van ACP zijn geldig tot één maand na dagtekening van de uitgebrachte offerte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Daarna vervalt het aanbod. Werkzaamheden die nietin de offerte zijn vermeld, zijn niet begrepen in de geoffreerde prijs. Een samengesteld aanbod of offerte verplicht ACP niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstigdeel van de prijs.
 2.  Er komt een overeenkomst tot stand doordat de klant de offerte (het aanbod) tijdig accepteert door middel van ondertekening van de offerte en deze ondertekende offerte door de klant eveneens tijdig aanCP ter hand wordt gesteld.
 3. Overeenkomsten voor werkzaamheden van ACP Keukenrenovaties en klant komen doorgaans tot stand in de verkoopruimte (showroom) van ACP. Voor werkzaamheden van de Foliedokter geldt, dat totstandkoming van de overeenkomst veelal plaatsvindt in de woning van de klant. Omdat de overeenkomst met ACP/Foliedokter betreft de levering en montage van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd is het zogenaamde herroepingsrecht voor overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte niet van toepassing.
 4. Als het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft ACP het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Wijzigingen in de werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte, die op verzoek van de klant worden doorgevoerd of voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn gelet op de situatie ter plekke bij de klant, kunnen leiden tot een aanpassing van de prijs. ACP zal klant daarover zo tijdig mogelijk schriftelijk (mail, sms) informeren.
 6. Indien levering aan de klant op verzoek van de klant plaatsvindt méér dan drie maanden na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, is ACP bevoegd om (kost)prijs verhogende omstandigheden door
 7. middel van een prijsverhoging - na voorafgaande gemotiveerde schriftelijke kennisgeving - door te berekenen aan klant en bij klant in rekening te brengen.

3. Levering en uitvoering van werkzaamheden

 1. ACP is afhankelijk van levertijden van zijn toeleveranciers en maakt na de totstandkoming van de overeenkomst in overleg met klant realistische en concrete afspraken over (tijdstip van) levering en montage bij de klant. ACP noteert leverings- en montagetijdstip(pen) op de overeenkomst of bevestigt dit schriftelijk (mail, sms) aan klant. Desalniettemin is een door ACP opgeven levertijd nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overschrijding of wijziging van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of opschorting van nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. ACP informeert klant zo tijdig mogelijk, wanneer de (aanvankelijk) afgesproken levering/montage niet wordt gehaald. ACP geeft daarbij aan binnen welke redelijke termijn alsnog wordt geleverd. Als het werk of uitvoering daarvan vertraging oploopt door omstandigheden die voor risico van klant komen, dan wordt de levertijd verlengd.
 2. Indien dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst volgens ACP nodig is, mag ACP bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 3.  Klant dient alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ACP ter beschikking stellen.
 4. Klant zorgt er voor dat de werklocatie op tijdstip(pen) van levering en montage opgeschoond en vrij is van overtollige materialen en ACP op de werklocatie kosteloos kan beschikken over elektriciteit en water, zodat ACP ongehinderd en voortvarend de werkzaamheden kan verrichten.
 5. Er is sprake van meerwerk met betrekking tot alle op verzoek van de klant of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende werkzaamheden en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen. ACP zal de klant zo tijdig mogelijk schriftelijk (mail, sms) informeren indien meerwerk aan de orde is, waarna de klant eveneens spoedig schriftelijk dient aan te geven als hij akkoord gaat met het uitvoeren van deze werkzaamheden. Spoedeisende omstandigheden en continuïteit bij de voortgang van de werkzaamheden kunnen met zich brengen dat ACP zonder voorafgaande instemming van klant voor diens rekening meerwerk verricht, hetgeen uiteraard beperkt is tot uitzonderingssituaties.

4. Betaling

Klant dient aan (de monteur van) ACP te betalen bij aflevering door middel van pin-betaling of contant. ACP heeft altijd het recht om een gedeeltelijke vooruitbetaling (aanbetaling) van de klant te verlangen,
welke vooruitbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedraagt. In geval van vooruitbetaling dient klant de restant koopsom bij aflevering te betalen door middel van pin-betaling of contant.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien er door ACP meerwerk is verricht, zal ACP na levering (aanvullend) een factuur sturen aan koper. Facturen dienen uiterlijk binnen is acht dagen, zonder opschorting
of verrekening, te worden voldaan. Indien een factuur na het verstrijken van genoemde betaaltermijn niet (volledig) is betaald en indien na aanmaning door ACP betaling door klant alsnog uitblijft, geldt de
wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast is klant vanaf het moment van verzuim over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 
Bij uitblijven van volledige betaling door klant heeft ACP het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat klant alsnog heeft betaald. Van dit opschortingsrecht kan ACP eveneens gebruik maken indien ACP al voordat klant in verzuim is met betaling gegronde reden heeft om aan de
kredietwaardigheid van klant te twijfelen.
 

5. Eigendomsvoorbehoud

 Door ACP geleverde goederen blijven eigendom van ACP totdat volledige betaling door klant heeft plaatsgevonden van alle geleverde goederen en kosten gemaakt voor werkzaamheden. In het geval klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of wanneer er gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft ACP het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en weghaling daarvan en is klant verplicht volledige medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 per dag om ACP in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
 

6. Garantie

 1.  ACP zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. ACP geeft vijf jaar garantie op geleverd werk en staat gedurende die termijn in voor degebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Gedurende deze garantieperiode draagt ACP de kosten van reparatie en vervanging. Als het gebrek adequaat hersteld kan worden hoeft ACP het product niet te vervangen. Uitgesloten van garantie zijn gebreken die zijn ontstaan door niet met de bestemming corresponderend gebruik door klant.
 2. Voor door ACP geleverde keukenapparatuur en keukens/keukenopstellingen geldt de door de desbetreffende fabrikant van de producten verleende (fabrieks)garantieaanspraak (zowel duur als omvanggarantie) jegens de fabrikant.

7. Aansprakelijkheid

 1. 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door ACP gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt ACP geen enkele aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande is ACP alleen aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade, zodat ACP nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade. De klant dient in voorkomend geval al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade. De klant moet ACP zo spoedig mogelijk na ontdekking van de schade doch uiterlijk binnen één jaar nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 2. Indien ACP werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de klant verstrekte informatie, is ACP niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie. ACP ervaart terzake dan ook geen aansprakelijkheid.
 3. ACP is niet aansprakelijk en de klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie:
  -indien schade is ontstaan door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming of in strijd met de door ACP of fabrikant van het product verstrekte of voorgeschreven informatie/materialen;
  - als door of namens de klant reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ACP;
  - wanneer de klant ondanks het uitdrukkelijk advies van ACP om dit niet te doen toch wenst dat ACP bepaalde werkzaamheden verricht.
 4. Bij schade stelt de klant ACP in de gelegenheid om de gemelde schade te (laten) inspecteren mede ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekering van ACP.

8. Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ACP of de klant.
 2. Bij overmacht heeft ACP de bevoegdheid om de uitvoering van de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan klant te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant voor een
 3. redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.Onder overmacht aan de zijde van ACP wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ACP, van de door ACP ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van ACP.

9. Annulering door klant

 1. Indien de klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan ACP een door ACP nader te bepaling schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoedingomvat alle door de ACP gemaakte kosten, de door ACP door annulering geleden schade alsmede door ACP gederfde winst.
 2. ACP heeft de bevoegdheid alle door klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde schadevergoeding.

10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Koper is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, in geval ACP - nadat de oorspronkelijke aangegeven (eerste) levertijd niet werd gehaald - eveneens de daarna door ACP opgegeven (tweede) levertijd is overschreden zonder dat ACP heeft geleverd.
 2. ACP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
 3. ACP mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van klant.
 4. Eveneens is het ACP toegestaan om - in plaats van de vordering tot nakoming van de overeenkomst - de overeenkomst na ingebrekestelling van de klant te ontbinden als deugdelijke producten en installatie daarvan bij de klant op de afgesproken leverdatum door klant niet worden aangenomen. ACP mag na een dergelijke weigering van de klant opslagkosten, aantoonbare schade en kosten in rekening brengen bij klant. ACP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. Klachten

 1. Na de levering en/of montage dient klant de zaken direct te controleren en wordt door ACP aan de klant ter accordering een opleveringsformulier voorgelegd. Klant dient in voorkomend geval eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen binnen acht dagen schriftelijk te melden bij ACP. Als een klant van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en/of gemonteerd en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde en/of gemonteerde zaken en verrichte werkzaamheden dienen door de klant onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan ACP te worden gemeld.
 3. De klant moet ACP in de gelegenheid te stellen de klacht - ter plekke - te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan ACP verstrekken.

12. Privacy

 1. ACP registreert persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In haar privacy- en beveiligingsbeleid heeft ACP haar zorgplicht ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt. De tekst van het privacy- en beveiligingsbeleid van ACP wordt op verzoek door ACP verstrekt en is vindbaar op de website www.acpkeukenrenovaties.nl en www.defoliedokter.nl.
 2. Klant is bekend met de gebruikelijke risico’s van (electronisch) berichten- en dataverkeer via telefoon, email en/of internet en vrijwaart ACP voor eventuele gevolgen van een schending van de privacy als gevolg van het gebruik van deze communicatiemiddelen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle tussen ACP en klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Als koper is gevestigd buiten Nederland, heeft ACP de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land waar klant woont of (feitelijk) gevestigd is.
 

14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.acpkeukenrenovaties.nl en www.defoliedokter.nl. Van toepassing is steeds de meest actuele versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie

 

 

Contactformulier Stel hier uw vragen
Verstuur uw vragen * Deze velden zijn verplicht.
Wat vonden andere klanten?
Twan Verhaagh

" Wij zijn zeer tevreden over de renovatie van onze keuken. De keuken is als nieuw en mooi aangepast aan onze wensen. Er is door Jan en Patrick super netjes gewerkt, op zulke werknemers mag je trots zijn! "

Familie van der Veeke

" De folie op de deuren van onze keuken liet los en scheurde. Via het internet kwamen we terecht bij de foliedokter. na een bezoek aan de schowroom en een gesprek hebben we dezelfde avond nog besloten om de keuken te laten renoveren. Binnen 2 werkdagen een prachtige nieuwe keuken. Vakkundig uitgevoerd door de monteur. BEDANKT! "

Routebeschrijving De Foliedokter is gevestigd aan de Vrijkenstraat 3 te Roggel, Limburg. Wij zijn eenvoudig te bereiken vanaf de A2 in noordelijke richting vanuit Eindhoven, Weert, Helmond, Kelpen-Oler. Ook voor bewoners van Roermond, Maasbracht, Echt, Brunssum, Sittard en Maastricht zijn we goed bereikbaar. Rij via de A73 vanuit Reuver, Venlo, Venray of neem de N562 vanuit Panningen, Maasbree en Tegelen.